Ustek PPE Logo

USTA TEKNOLOJİ ELEKTRONİK LTD. STİ. GENEL AYDINLATMA METNİ

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10 uncu maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile veri sorumlusu sıfatıyla IDOSB Apre Sok. No 9 Tuzla/ İstanbul adresinde mukim USTA TEKNOLOJİ Ltd. Sti (“USTEK” veya “Şirket”) olarak işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.

İşlenen Kişisel Veriler

Memnuniyet, şikayet, soru ve önerileriniz için bizimle iletişime geçmeniz halinde isim, soy isim, e-posta, telefon numarası, fotoğraf verileriniz;

Tanıtım, reklam, kampanya, sosyal sorumluluk projeleri ve organizasyonlarımıza katılmanız halinde kimlik ve görsel/işitsel verileriniz;

USTEK’e iş başvurusunda bulunmanız hâlinde doğrudan sizin ilettiğiniz özgeçmişiniz dahil sair kişisel verileriniz.

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

USTEK ile ilişkiniz kapsamında elde edilen kişisel verileriniz aşağıda yer verilen amaçlarla işlenmektedir:

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri Ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, Şirketimizle hukuki ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirilebilmesi için zorunlu olması, ve bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak, sizlerden, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, mobil uygulamalar, elektronik posta, telefon veya başvuru formları aracılığıyla ve fiziki, sözlü, yazılı veya elektronik ortamlardan yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde Kanun’un 5,6,8 ve 9. madde hükümlerinde sayılan otomatik ve otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

Kişisel veriler Şirket bünyesinde ilgili yasal saklama süreleri müddetince bulundurulmakta olup, bu verilerle ilişkili faaliyetlerin ve belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli süre boyunca saklanmaktadır. Kullanım amacı sonlanan ve yasal saklama süresi sona eren kişisel veriler ise, KVKK’nın 7’nci maddesi uyarınca Şirket tarafından silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

İşlenen Kişisel Verilerin Aktarımı

Kişisel verileriniz; KVKK’nın kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde yer alan amaçlarla, yurt içindeki; resmi kurum ve kuruluşlar ile iş ortaklarımıza ve bulut teknolojisi çerçevesinde iş ortaklarımızın yurtdışında bulunan sunucularına aktarılabilmektedir.

Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişinin Hakları

Kanun’un 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişki olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır:

Hak Ve Talepleriniz İçin Bizimle İletişime Geçmek İsterseniz

İlgili kanun ve sair mevzuat dahilinde öngörülen yasal haklarınız uyarınca taleplerinizi KVKK Başvuru Formu dilekçesi ile IDOSB Apre Sok No 9 Tuzla / İstanbul adresimize bizzat elden iletebilir veya iadeli taahhütlü mektup vasıtasıyla posta yoluyla ya da noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Bunun yanında, "Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkına Tebliğ"in 5. maddesi uyarıca kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@ustek-ppe.com adresine iletebilirsiniz.